Start ot 7th Student Hockey League round in SKA Hockey City (03.03.2017)

Other